رفتن به محتوا

استان مازندران

فروش

شهر: قائم شهر

نام: محمدحسن نادریان

نام فروشگاه: نمایندگی باتری نادریان

شماره تماس: 42251523-011  Call

آدرس: خیابان کمربندی، مقابل اتحادیه کامیون‌داران

ایمیل: naderian.battery@gmail.com

شهر: بابل (استانهای تحت پوشش: مازندران، سمنان، گلستان)

نام: مهدی بخشی

نام فروشگاه: بازرگانی مهدی بخشی

شماره تماس: 3511-011  Call

آدرس: جاده قائمشهر، خرداد 33، نارنجستان 2

ایمیل: battery-bakhshi@yahoo.com

استان مازندران

خدمات پس از فروش

شهر: قائم شهر

نام: محمدحسن نادریان

نام فروشگاه: نمایندگی باتری نادریان

شماره تماس: 42251523-011  Call

آدرس: خیابان کمربندی، مقابل اتحادیه کامیون‌داران

ایمیل: naderian.battery@gmail.com

شهر: بابل (استانهای تحت پوشش: مازندران، سمنان، گلستان)

نام: مهدی بخشی

نام فروشگاه: بازرگانی مهدی بخشی

شماره تماس: 3511-011  Call

آدرس: جاده قائمشهر، خرداد 33، نارنجستان 2

ایمیل: battery-bakhshi@yahoo.com

بازگشت به بالا